Om een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving voor u te waarborgen zijn er enkele huisregels opgesteld. Deze zijn te aller tijden van toepassing voor leden en bezoekers van het fitnesscentrum.

 1. Artikel 1: Contracttermijn en beëindiging
  Lidmaatschappen bij Peter Knetemann Sportcentrum B.V. worden aangegaan voor een bepaalde termijn en zijn binnen deze termijn niet opzegbaar. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Zonder (tijdige) opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren via het daartoe bestemde opzegformulier dat verkrijgbaar is aan de balie.
 2.  

 3. Artikel 2: Betaling
  Betaling geschiedt contant (volledige lidmaatschapsbedrag) voorafgaand aan de ingangsdatum van het lidmaatschap of per automatische incasso aan het begin van iedere kalendermaand. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, behoudt Peter Knetemann Sportcentrum B.V. het recht stornokosten in rekening te brengen. Bij twee maal niet automatisch kunnen incasseren wordt een tarief van € 39,- per maand berekend. Wanneer betalingen twee maanden achterlopen en de vordering in handen moet worden gesteld komen alle eventuele (buiten)gerechtelijke kosten ter verkrijging van betaling voor rekening van het lid.
 4.  

 5. Artikel 3: Opschorting
  Indien een lid als gevolg van blessure of ziekte niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het lidmaatschap voor een periode van maximaal 3 maanden per jaar op te schorten. De einddatum van het contract verplaatst door opschorting met een eenzelfde periode.
 6.  

 7. Artikel 4: Vakantie
  Binnen de contractsperiode maximaal één maand aaneengesloten vakantie worden opgenomen. Voor vakantie gelden dezelfde uitgangspunten als bij opschorting (artikel 3).
 8.  

 9. Artikel 5: Lidmaatschap strikt persoonlijk
  De lidmaatschapsovereenkomst geeft uitsluitend recht op daaronder vallende faciliteiten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 10.  

 11. Artikel 6: Tarieven
  Peter Knetemann Sportcentrum B.V. is gerechtigd om lidmaatschapstarieven jaarlijks te wijzigen. Tariefswijzigingen worden doorgevoerd op het moment van verlenging. Voor tariefswijzingen wordt het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties als leidraad gehanteerd.
 12.  

 13. Artikel 7: Openingstijden
  Peter Knetemann Sportcentrum B.V. is te allen tijde gerechtigd de openingstijden aan te passen tijdens officiële feestdagen of met schoolvakanties (vakantierooster). Aanpassing van openingstijden leidt niet tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.
 14.  

 15. Artikel 8: Kledingvoorschriften & Handdoekgebruik
  Naast het dragen van correcte sportkleding en schone sportschoenen is het gebruik van een handdoek tijdens het sporten verplicht.
 16.  

 17. Artikel 9: Veiligheid en aansprakelijkheid
  Het gebruik van de faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. Peter Knetemann Sportcentrum B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor schade af als gevolg van ongeval diefstal, brand of ander schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan opzet of grove schuld door eigen werknemers te wijten is.
 18.  

 19. Artikel 10: Orde / Instructievoorschriften
  Met het ondertekenen van deze lidmaatschapsovereenkomst verklaart het lid de door Peter Knetemann Sportcentrum B.V. opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Het niet opvolgen van deze regels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot het sportcentrum, zonder dat enig recht bestaat op restitutie van betaalde en te betalen lidmaatschapsgelden.
 20.  

 21. Artikel 12: Overige bepalingen
  Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Peter Knetemann Sportcentrum B.V. beoordeeld en beslist.
 22.